Nationalt Lånecenter, serviceudbyder og partner

Det Kgl. Bibliotek er overbygning for folkebibliotekerne. Opgaven som overbygning omfatter udvikling og udbud af services, der understøtter folkebibliotekernes betjening af borgerne.

Aviser på hylder i flere etager

Foto: Thomas Søndergaard

Overbygning for folkebibliotekerne

Vi løser opgaven som overbygning ved at være central leverandør af materialer til de danske folke-, forsknings- og firmabiblioteker. Vi udlåner årligt over 500.000 materialer til danske biblioteker og indkøber løbende materialer, som de danske folkebiblioteker efterspørger.

Et nationalt lånecenter

Derudover varetager vi opgaven som nationalt lånecenter for folkebibliotekerne ved at fungere som “backup” til folkebibliotekerne ved løbende at indlemme og udlåne fysiske materialer, såvel egne som fjernlånte enheder.

Et nationalt kompetencecenter

Som nationalt kompetencecenter for fjernlån er vi specialiseret i at skaffe bøger, artikler og andet materiale fra biblioteker i hele verden. Vi afsøger biblioteksdatabaser i hele verden for at finde og skaffe materialer, vi ikke selv har.

Netværk for lånesamarbejde

For at sikre den bedste service og vidensdelingen med folkebibliotekerne er vi vært for “Netværk for lånesam­arbejde”, hvor vi udvikler og deler “best practice” og erfaringer omkring lånesamarbejde blandt medarbej­dere ved landets biblioteker.

Understøttelse af betjening af sproglige minoriteter

Vi understøtter folkebibliotekernes betjening af sproglige minorite­ter ved at indkøbe, katalogisere, klargøre og udlåne materialer i depot på forskellige sprog.

Samarbejdspartner

Vi samarbejder bredt med centralbibliotekerne og andre relevante aktører, og sikrer derved den bedste tilgængelighed og formidling af vores tilbud ved at bruge folkebibliotekernes platforme. Endvidere er der stor fokus på dialog med folkebibliotekerne via temadage, Kontaktdagen, Overcentraludvalget og løbende biblioteksbesøg i hele landet.

Overcentraludvalget er nedsat af Det Kgl. Bibliotek, og har til formål at rådgive Det Kgl. Bibliotek omkring varetagelsen af overcentralopgaven, der omfatter udbuddet af en række overbygningsservices til de danske folkebiblioteker.

Medlemmerne af Overcentraludvalget er, udover Det Kgl. Biblioteks medlemmer, udpeget af centralbibliotekerne samt Bibliotekslederforeningen. Udvalget mødes to gange pr. år. Dagsordnen sammensættes med input fra Det Kgl. Bibliotek og medlemmerne og omhandler typisk dialog, status og informationsudveksling omkring overbygningsservices.

Det er muligt at følge udvalgets arbejde via vores nyheder for biblioteker

Formål

Overcentraludvalget er Det Kgl. Biblioteks kontaktudvalg til folkebibliotekerne. Udvalget har til opgave at drøfte og rådgive om varetagelsen af de opgaver, der knytter sig til Det Kgl. Biblioteks overbygningsfunktion som fastlagt i Biblioteksloven.

Udvalget skal dermed understøtte og rådgive Det Kgl. Bibliotek i dets rolle som:

  • Samarbejdspartner for bibliotekerne i udvikling af nye produkter og services
  • Overbygningsfunktion for fysiske materialer i det nationale lånesamarbejde
  • Biblioteks- og videncenter vedr. betjening af etniske minoriteter
  • Lånecenter med formidling af lån til folkebiblioteker
  • Leverandør af it-infrastruktur for e-services med henblik på sømløs betjening af brugerne

Overcentraludvalgets sammensætning og arbejdsform

Udvalget består af  fire repræsentanter fra folkebibliotekerne, én repræsentant fra Slots- og Kulturstyrelsen samt direktøren for Det Kgl. Bibliotek og vicedirektøren for Nationalt Lånecenter og Overcentral fra Det Kgl. Bibliotek.

Folkebiblioteksrepræsentanterne er biblioteksledere udpeget af centralbibliotekerne og Bibliotekschefforeningen, således at:

  • Centralbibliotekerne udpeger to repræsentanter
  • Bibliotekschefforeningen udpeger to repræsentanter

Repræsentanterne udpeges for en periode af tre år og kan genudpeges.

Det Kgl. Bibliotek varetager formandskab og sekretariatsfunktion. Udvalget mødes normalt to til tre gange om året. Overcentraludvalget kan nedsætte underudvalg, arbejdsgrupper m.v.

Opgaver for Overcentraludvalget

  • Drøfte bibliotekspolitiske spørgsmål vedrørende overcentralfunktionen samt det nationale bibliotekssamarbejde i forbindelse hermed
  • Drøfte hvilken rolle Det Kgl. Bibliotek kan og skal spille som et knudepunkt i det danske biblioteks- og kulturnet, herunder følge den teknologiske udvikling og drøfte mulighederne for at udnytte dem i bibliotekssamarbejdet
  • Rådgive om overcentralopgaverne nu og i fremtiden herunder formidling af viden/information

Dette kommissorium er en revideret udgave af kommissoriet fra 17. maj 2006.

Svend Larsen 8. maj 2017