Nationalt Lånecenter, serviceudbyder og partner

Det Kgl. Bibliotek er overbygning for folkebibliotekerne. Opgaven som overbygning omfatter udvikling og udbud af services, der understøtter folkebibliotekernes betjening af borgerne.

Aviser på hylder i flere etager
Foto: Thomas Søndergaard

Overbygning for folkebibliotekerne

Vi løser opgaven som overbygning ved at være central leverandør af materialer til de danske folke-, forsknings- og firmabiblioteker. Vi udlåner årligt over 500.000 materialer til danske biblioteker og indkøber løbende materialer, som de danske folkebiblioteker efterspørger.

Et nationalt lånecenter

Derudover varetager vi opgaven som nationalt lånecenter for folkebibliotekerne ved at fungere som “backup” til folkebibliotekerne ved løbende at indlemme og udlåne fysiske materialer, såvel egne som fjernlånte enheder.

Et nationalt kompetencecenter

Som nationalt kompetencecenter for fjernlån er vi specialiseret i at skaffe bøger, artikler og andet materiale fra biblioteker i hele verden. Vi afsøger biblioteksdatabaser i hele verden for at finde og skaffe materialer, vi ikke selv har.

Netværk for lånesamarbejde

For at sikre den bedste service og vidensdelingen med folkebibliotekerne er vi vært for “Netværk for lånesam­arbejde”, hvor vi udvikler og deler “best practice” og erfaringer omkring lånesamarbejde blandt medarbej­dere ved landets biblioteker.

Understøttelse af betjening af sproglige minoriteter

Vi understøtter folkebibliotekernes betjening af sproglige minorite­ter ved at indkøbe, katalogisere, klargøre og udlåne materialer i depot på forskellige sprog.

Samarbejdspartner

Vi samarbejder bredt med centralbibliotekerne og andre relevante aktører, og sikrer derved den bedste tilgængelighed og formidling af vores tilbud ved at bruge folkebibliotekernes platforme. Endvidere er der stor fokus på dialog med folkebibliotekerne via temadage, Kontaktdagen, Overcentraludvalget og løbende biblioteksbesøg i hele landet.

Overcentraludvalget er nedsat af Det Kgl. Bibliotek, og har til formål at rådgive Det Kgl. Bibliotek omkring varetagelsen af overcentralopgaven, der omfatter udbuddet af en række overbygningsservices til de danske folkebiblioteker.

Medlemmerne af Overcentraludvalget er, udover Det Kgl. Biblioteks medlemmer, udpeget af centralbibliotekerne samt Bibliotekslederforeningen. Udvalget mødes to gange pr. år. Dagsordnen sammensættes med input fra Det Kgl. Bibliotek og medlemmerne og omhandler typisk dialog, status og informationsudveksling omkring overbygningsservices.

Det er muligt at følge udvalgets arbejde via vores nyheder for biblioteker