Lån tryksager og småtryk til jeres læsesal

Mange af vores fysiske samlinger kan kun studeres på Det Kgl. Biblioteks læsesale. Men vi har udvalgte dele, som kan udlånes til læsesalsbrug på jeres bibliotek. Her kan du blive klogere på hvilke.

Forsider af danske partiprogrammer

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Reglen for udlån af læsesalsklausuleret materiale er, at materiale udgivet før år 1900 samt sjældent, kostbart, skrøbeligt eller slidt materiale ikke hjemlånes. Læs mere om håndtering af læsesalsklausuleret materiale.

Vi har samlet nogle smagsprøver på materiale i vores samling af tryksager, som kan udlånes til læsesalsbrug. Listerne giver ikke et overblik over alt, hvad vi har indenfor en bestemt kategori, men de giver en idé om, hvad vi har indsamlet igennem årene.

Det er forskelligt, hvornår materialet er blevet registreret, og hvis du vil låne noget af det, skal du søge og bestille materialet direkte enten i vores bibliotekssystem, DanBib eller via DanBib's ”skaf”-funktion.

Vi har et uregistreret antal af amts- og skolerådsforhandlinger.

Se oversigt

Vi har et udsnit af danske auktionskataloger, hvor mange af årgangene er med mangler.

Se et udvalg

Biblioteket har et større antal uregistrerede danske kongresser.

Se et udvalg

Vi har et antal uregistrerede danske koncertprogrammer.

Se et udvalg

Materialet omfatter blandet andet skrifter der er blevet til i forbindelse med royale bryllupper, begravelser og kroningstaler. Der er sange til alle lejligheder, og i det hele taget lovprisninger af enhver art. Tidsmæssigt spænder samlingen fra Chr. III til Chr. X. Der er ca. 2,5 meter, og det betyder mere end 600 titler, idet de fleste kun er på 4-8 sider.

For eksempel ”Sange ved Prints Christian Friderichs Vugge” (Kiøbenhavn 1787) af N. Schiöerring (Storm).

Til Printsen

Vers 1

Vers 2

Her slumrer Du saa Södelig
Og veed ei, hvad der venter Dig,
Naar Du om nogle korte Aar
Ud paa den höie Bane gaaer,
Hvor Du af Verdens Syn forfulgt
Ei giör et Skrit, som bliver dulgt.
Da raabe Pligter uden Tal:
Tænk paa Din Födsels Stolte Kald!
O Prints! tænk paa Dit Fædreland
At vorde det en gavnlig Mand!
Tænk paa den Usle fjern og nær,
Hvert Menneske Din Broder er.

Denne sang til den senere Christian VIII (født 18. september 1786) er et glimrende eksempel på tidløsheden i kronprinsers og kongefamiliers eksponering. 

Vi har et omfattende antal uregistrerede danske køreplaner.

Se hvad vi har

Vi har et større antal danske kantater, viser og lejlighedssange.

I materialet finder du sange til snart sagt enhver lejlighed. For eksempel sange til konge og fædreland, flaget og kvindens pris. Der er bryllupssange, konfirmationssange, grundlovssange, studentersange, håndværkersange, drikkeviser m.fl.

Der findes blandt andet:

 • Sange for kongehuset fra Christian VI til Christian X
 • Kantater fra 1700´tallet til 1960'erne
 • Revysange fra 1892 til 1940'erne.

Skillingsviser

Vi har et større antal skillingsviser udgivet fra 1710 til 1918. De ældste danske skillingsviser er fra 1530. Betegnelsen skillingsvise blev dog først brugt i 1795.

Skillingsviserne var den tids kulørte presse, hvor almuen blev underholdt og orienteret om de nyeste begivenheder og katastrofer. I byen blev skillingsviserne solgt af visekællinger eller af børn, som sang og råbte viserne, for at tiltrække kundernes opmærksomhed. På landet blev de solgt af bissekræmmere og markedssangere. Dette salg blev forbudt i 1805.

Skillingsviserne handler om alle mulige emner. Der er nyhedsviser om mord og retssager, skibskatastrofer, brand, ulykker, krig og politik, kærlighedsviser om lykkelig og ulykkelig kærlighed, sømandsviser, soldaterviser, fædrelandsviser, viser om begivenheder indenfor kongehuset, skæmteviser mv.

Se også Odense Universitetsbiblioteks samling af skillingsviser

Vi har et stort antal uregistrerede danske pjecer af enhver art udgivet til og med 1985. I blandt dem er der publikationer, der som hovedregel er under 50 sider. Vi har dog enkelte pjecer over 50 sider.

Vi har desuden et antal personalhistoriske pjecer, som er biografier. De er alle kun få sider lange.

Hovedparten af prædikenerne er trykt i perioden 1875-1920, men du kan finde prædikener trykt op til 1986. Prædikenerne er hovedsagelig indsættelses- og afskedsprædikener.

Ligprædikenerne er primært holdt over personer fra "det bedre borgerskab" og er opstillet efter den afdødes navn. De udgør et vigtigt slægtshistorisk materiale og kan være meget sigende for tiden.

Materialet fylder på vores hylder kun ca. fire meter, men eftersom hver prædiken har en længde på 2-12 sider, er der i hundredvis af dem.

Her kan du se en fortegnelse over de enkelte skatteydere, samt hvilke skattebeløb der var pålignet de enkelte husstande. Skattebøgerne udkom til 1950'erne.

Se oversigt

Vi har et stort antal uregistrerede danske skolebøger udgivet til og med 1985, som kan lånes hjem. Skolebøger trykt efter 1985 er registreret og kan bestilles via Netpunkt.

Vi har skolebøger til og med gymnasieniveau samt et særskilt antal ABC'er. Endvidere har vi slesvigske skolebøger hovedsagelig udgivet i 1800-tallet.

Der findes læsebøger, regnebøger, matematikbøger, historiebøger, bibelhistorier, geografibøger, fysik- og kemibøger med flere.

Skolebøgerne bliver registreret ved udlån, så andre derefter kan søge dem frem.

Se eventuelt også det digitale museum Skolehistorie

Er du slægtsforsker, skal du finde dine gamle skolekammerater, eller er du interesseret i skolehistorie, så har vi et omfattende antal danske skoleblade, årsskrifter og andet materiale fra folkeskoler og gymnasier, højere læreanstalter, højskoler, ungdomsskoler og efterskoler.

Har du gået på landbrugs- eller husholdningsskole, idrætsskole, seminarium, teknisk skole eller handelsskole, har vi sandsynligvis også årsskrifter og skoleblade for dem. Vi har også skoleprogrammer fra Hertugdømmerne og Dansk Vestindien.

Vi har lavet lister over materialet, som du kan låne:

Vi har et større antal danske teaterprogrammer.

Se udvalg

Den første danske telefonbog udkom i 1881. Den var håndskrevet og med 22 abonnenter. 15. januar 1881 oprettede Det internationale Bell Telefon Selskab, Kjøbenhavn Danmarks første offentlige telefoncentral.

Den første trykte danske "telefonbog" var en annonce på side 4 i avisen 'Den til Forsendelse med de Kongelige Brevposter privilegerede Berlingske Politiske og Avertissementstidende', indrykket af Det internationale Bell Telefon Selskab, Kjøbenhavn:

"Fortegnelse over de med Abonnenter o. Fl. til 15de Januar 1881 oprettede directe Samtale-Forbindelser gjennem Selskabets Centralbureau."

Abonnenterne er blandet andet De danske Sukkerfabrikker, Det kjøbenhavnske Byggeselskab, De forenede Dampmøller, Aug. J. Wolff & Co.s Annoncebureau, C. Jacobsen, jun., Brygger og Oscar Prior, Grosserer, Dampmøller. Find annoncen i Mediestream.

Den første rigtige telefonbog udkom i 1883 i praktisk lommebogsformat i stift bind og på fint papir.

Materialet består af:

 • Statstelefonkatalogen 1901-1907. Fortsættes i Rigstelefonkataloget 1908-1992. Fra 1977-1992 haves dog kun fagregistre.
 • Telefonbøger fra KTAS 1978 ff.
 • Telefonbøger fra Jydsk Telefon 1977 ff.
 • Fagbøger fra Jydsk Telefon haves fra 1955 ff.
 • Telefonbøger fra Fyns Telefon 1978 ff.
 • Telefonbøger fra Tele Sønderjylland 1977 ff.

Telefonbøgerne er registreret i vores bibliotekssystem fra 2001 ff.

Se også KTAS digitale telefonbøger.

En række af vores udstillingskataloger, der er udgivet før slutningen af 1930'erne, er blevet digitaliseret. Du kan finde udstillingskatalogerne i Kunstbibliotekets digitale samlinger.

Kan du ikke finde det katalog, du leder efter i en digitaliseret udgave, så kan du måske låne et fysisk eksemplar i stedet for. De kataloger, som du kan låne, har vi dog ikke registreret i vores bibliotekssystem, og vi har heller ikke alt, hvad der er udgivet.

Her kan du se eksempler på indholdet.

Kataloger fra samlinger og museer

 • Nationalmuseet
 • Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot
 • De Danske Kongers Kronologiske Samling på Rosenborg Slot
 • Den kongelige Malerisamling på Christiansborg Slot
 • Den Kongelige Kobberstiksamling
 • Tøjhusmuseet
 • Statens Museum for Kunst
 • Charlottenborg
 • Kunstindustrimuseet
 • Thorvaldsens Museum
 • Ny Carlsberg Glyptotek

Kataloger fra kunstudstillinger

 • Enkelte kunstneres udstillinger.
 • Kunstnersammenslutninger og kunstforeninger.

Kataloger fra diverse udstillinger og messer

 • Landsudstillingen i Århus 1909
 • Dansk Købestævne, Fredericia 1913 - 1986
 • Den Nordiske Industri-, Landbrugs- og Kunstudstilling i Kjøbenhavn 1888
 • Møbelmessen Danmark 1950 – 1984
 • Scandinavian Furniture Fair 1967 - 1985
 • Snedkerlaugets Møbeludstilling 1932 - 1965
 • Scandinavian Fashion Week 1964 - 1984
 • Jydsk / Dansk Textil Messe 1947 - 1968
 • Landsmejeriudstillingen 1929 - 1962
 • Forsøgsosteudstillingen 1898 - 1979
 • De jyske Mejeriudstillinger 1, 1894 - 58, 1964
 • VVS - messe 1964 - 1982
 • Den internationale Automobiludstilling 1907 - 21, 1972
 • Den internationale Udstilling af billedmæssig Fotografi / Fotografisk Kunst i Danmark 1, 1946 - 19, 1974

Vi har en række vejvisere, lokale vejvisere, amtsvejvisere, skattebøger og danske handelskalendere, som vi ikke har registreret i vores bibliotekssystem. Læg mærke til at vi desuden ikke har alle udgivelser.

Vejvisere

Den første danske vejviser udkom i 1770. Det var Kjøbenhavns politiske Vejviser udgivet af Hans Holck. Vejviseren indeholder både statskalender- og handelskalenderstof samt en adressebog. Vi har Københavns Vejviser fra 1772 ff. Den bliver senere til Kraks Vejviser, da vejviserrettighederne overtages af Thorvald Krak i 1862.

Fra 1905 udvides Kraks Vejviser til også at omfatte provinsen, og den kommer dermed til at omfatte hele landet. Vi har et antal af Kraks Vejviser, som ikke er registreret, men udgivelserne fra 1999 og frem er registreret.

Vi har desuden en lang række lokale vejvisere.

Handelskalendere

De danske handelskalendere er vejvisere over erhvervslivet, og de kan blandt andet bruges af lokalhistorikere til at beskrive erhvervslivets udvikling i lokalområdet.

Den første danske handelskalender udkom i 1765. Det var Kjøbenhavns Handelsspeil udgivet af Hans Holck. I 1766 udkom 2. årgang under navnet Danmarks Handels-Speil. Den omfatter foruden København også alle danske købstæder. I senere årgange optages endvidere byerne i Norge og Hertugdømmerne, og navnet ændres ved hver udvidelse. Med en lille afbrydelse udkom denne bog årligt indtil 1780.

Bogen har et indholdsrigt fagregister over handlende og fabrikanter med deres bopæle, samt en række oplysninger om brevporto, toldvæsenet, veksler, takster med mere, som er vigtige for handelsstanden

Eksempler på handelskalendere

 • Danmarks og Norges samt Hertugdømmenes Slesvigs og Holsteens Speil for året 1777
 • De Kongelig Danske Rigers og Fyrstendømmers Stats- og Handels-Spejl for året 1780
 • Kongeriget Danmarks Handels-Kalender for årene 1883-84, 1887-88, 1891-93, 1896-97, 1901-02, 1904-05, 1908-09 og 1914 ff. De første udgaver indeholder en fortegnelse over industri- og næringsdrivende i det egentlige Danmark, Færøerne, Island og Dansk Vestindien, et postadresse-register samt oplysninger af interesse i alle handelsforhold. Handelskalenderen er registreret i vores bibliotekssystem fra 2001 ff.
 • Kraks Vejviser: Industri- og Handelsvejviser for Danmark 1772-1998. Vejviseren er registreret i vores bibliotekssystem fra 1999 ff.
 • Export Directory of Denmark / Dansk Eksportkalender 1927-1999. Udgivet af Krak i samarbejde med Udenrigsministeriets Erhvervskontor.
 • Mercantil-Calender for det danske Monarchie udkom fra 1851 til 1869. Kalenderen har en mercantil adressebog med en fortegnelse over embedsmænd, procuratorer, købmænd, fabrikanter med mere, et skibsregister samt forskellige oplysninger vedrørende navnlig handel og søfart. Vi har årgangene 1860, 1862 og 1867.

Vi har et antal ældre politiske skrifter, der går helt tilbage til 1600-tallet og slutter langt op i 1700-tallet, som ikke er registreret i vores bibliotekssystem. 

Der findes skrifter om nordiske og især slesvigske forhold, herunder interessant materiale om specielt den store nordiske krig.

Skrifterne fylder cirka fire meter på vores hylder, men mange af dem er kun få sider lange, så der er flere, end man umiddelbart tror.