Priser og betingelser på Digital Artikelservice

Dit bibliotek tegner et årligt abonnement på Digital Artikelservice. Betalingen består af en fast tilslutningsafgift samt forbrugsafregning.

Smartphone med tidsskrift

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Abonnement og forbrugsafregning

Digital Artikelservice fungerer som en abonnementstjeneste, hvor dit folkebibliotek tegner abonnement på vegne af borgerne i bibliotekets hjemkommune. Abonnement tegnes eller gentegnes årligt.

Dit bibliotek betaler dels et fast grundbeløb til dækning af markedsføringsudgifter og indekseringsomkostninger ved DBC og dels en årlig forbrugsafregning.

Grundbeløbet er fastsat efter indbyggertallet i dit biblioteks hjemkommune, mens forbrugsafregningen sker efter en fast pris pr. leveret artikel.

Dit biblioteks grundbeløb

Forbrugsafregningen vil udgøre langt hovedparten af abonnementsprisen.

Det Kgl. Bibliotek dækker udgifter til intern håndtering, mens bibliotekernes udgifter udelukkende går til rettighedshavere, markedsføring og eksterne samarbejdspartnere.

Grundbeløbet udgør den mindste del af dit biblioteks udgifter til tjenesten og dækker diverse omkostninger for eksterne partnere (indeksering i bibliotek.dk etc.) Du kan se nedenfor, hvordan dit biblioteks grundbeløb er indplaceret.

Dit biblioteks grundbetaling (til dækning af eksterne partneres ydelser) er beregnet ud fra prisintervaller baseret på kommunale indbyggertal. Tallene er fra de seneste opgørelser fra Danmarks Statistik. Af administrative hensyn fastholder vi dit biblioteks indplacering de næste fem år.

PriskategoriKommunalt indbyggertalBeløb (i kr.)
1over 600.00015.620
2350.000 - 600.0009.230
3205.000 - 349.9996.190
483.000 -  204.9993.040
556.000 - 82.9991.940
636.000 - 55.9991.315
715.000 - 35.999790
8Under 15.000270

Artikelpris

Det Kgl. Bibliotek fakturerer artiklerne med en stykpris på kr. 9,38. Hele beløbet går til rettighedshaverne. Fakturering sker samlet ved abonnementsperiodens udløb.

Priseksempler

Dit bibliotek kan vælge mellem to "adgangsmodeller" for Digital Artikelservice. Enten den "klassiske" med adgang via bibliotek.dk eller adgang både via bibliotek.dk og dit biblioteks eget CMS.

Forsøg har vist at der kan forventes ændringer i forbrugsmønsteret, når adgangen til tjenesten også kan ske via bibliotekets eget CMS. Det har vi forsøgt at illustrere i nedenstående regneeksempler.

For at illustrere prismodel og udgiftskalkuler for dit biblioteks tilslutningsmuligheder tager vi udgangspunkt i en kommune med 50.000 indbyggere.

Hvis et bibliotek vælger at give borgerne adgang (kun) via bibliotek.dk viser hidtidige forbrugstal, at biblioteket forbruger under én artikel pr. 100 indbyggere i kommunen. I dette priseksempel antager vi et årligt forbrug på 400 artikler.

Grundafgift = kr. 1.315

Forbrugsafgift (fast pris på kr. 9,38 pr artikel) = 400 artikler á kr. 9,38 = kr. 3752

Samlet pris = kr. 5067

Hidtidige forsøg har vist, at en borgeradgang via bibliotekets eget CMS kan forøge artikelforbrugt væsentligt. I dette priseksempel regner vi med en forbrugsforøgelse med en faktor 5. Altså op til én artikel pr. 20 indbyggere i kommunen. I beregningseksemplet har vi øget de 400 årlige artikler til 2000.

Grundafgift = kr. 1.315

Forbrugsafgift (fast pris på kr. 9,38 pr artikel) = 2000 artikler á kr. 9,38 = kr. 18.760

Samlet pris = kr. 20.075

Abonnementsperiode

Digital Artikelservice opererer med en abonnementsperiode fra og med december indeværende år til og med november det følgende år. Dit bibliotek modtager faktura bagudrettet til betaling for den forløbne abonnementsperiode (og med mulighed for betaling inden årsskiftet).

Beregn selv et prisestimat

Da dit biblioteks udgift til tjenesten primært består af forbrugsafregning med en fast pris per artikel, kan prisen naturligvis ikke fastsættes præcist på forhånd, men du kan beregne en forventet pris.

Dit biblioteks grundafgift er fastlagt på forhånd. Se "oversigt over grundbeløb" herover.

Du kan se opgørelser over dit biblioteks forbrug i tidligere år i statistikkerne over tidligere års forbrug.

Din beregning vil derfor være: grundbeløb + (artikel stykpris multipliceret med antallet af forbrugte artikler i et givent tidligere år) = estimeret udgift